FAQ         Help         Contact Us

Lalji Amlani Parani

From Khoja Wiki
Jump to: navigation, search
Lalji Amlani Parani
Family tree click here
Lalji Amlani Parani


Place of birth Mundra
Country of birth British India


Place of Death MundraFamily tree click here
Father
Full name Amlani Parani
Child
Full name Ravji Lalji Amlani Parani