Hassanali Bhanji

From Khoja Wiki
Hassanali Bhanji
Town of birth
  • Zanzibar
Country of birth
  • Sultanate of Zanzibar
Place of longest stay
  • Tanga
Where-City or Country
  • Tanzania

Born in Zanzibar